சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு மிகப்பெரும் தடையாக இருக்கிறது “ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் சுயநலவாதம்”

Advertisements